• en
  • he

תנאי שימוש

תנאי שימוש ומידע לגבי זכויות יוצרים

אנא קרא תנאים אלו ואת תנאי השימוש ("ההסכם") לפני הכניסה או השימוש באתר זה.

התנאים ותנאי השימוש להלן חלים על כל מבקר או משתמש (אשר ייקראו להלן כ"אתה") באתר, אשר כתובתו
http://www.IMISystems.com או בכל אתר (יחיד או כל אלו יחד, הידועים כ"האתר") המצוי תחת הבעלות או הבקרה של תעש מערכות בע"מ (בנפרד ובמשותף, "האתר"). הגישה אתר זה או השימוש בו פירושם כי הנך מסכים כי תהיה כפוף לתנאים ולתנאי שימוש אלה..
התנאים שלהלן ייקבעו את הגישה והשימוש שלך באתר, ויחולו על כל החומרים, התוכנות, התכנים, השירותים, התקשורת המקוונת ומידע אחר שהינו או יהפוך לנגיש באתר או באמצעותו (במשותף, "החומר"). באמצעות הגישה לאתר או השימוש בו הנך מסכים כי תהיה כפוף באופן חוקי לכל התנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאים אלו, עליך להימנע מהשימוש באתר.
נא שים לב כי השימוש בחומרים מסוימים או ביצוען של פעולות מסוימות בתוך או באמצעות האתר עשוי להיות כפו לתנאים ולהתניות נוספות, אשר יפורטו בפניך טרם השימוש כאמור בחומר זה, או טרם השתתפותך בפעולות אלו. תעש שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לעדכן או להכניס שינויים כל שהם בתנאים ובהתניות של הסכם זה, עם או ללא כל הודעה מראש. שינויים ו/או עדכונים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש באתר על ידך ייחשב כהמשך הסכמתך לכל ולכלל התנאים וההתניות ששונו. תעש תהיה רשאית לסיים, לשנות, להשעות או לעצור כל היבט של האתר, לרבות זמינותם של תכונות או שירותים כלשהם באתר, בכל עת וללא הודעה מראש. תעש תהיה רשאית להטיל מגבלות על תכונות או שירותים מסוימים, או להגביל את גישתך לאתר או שימושך בו ללא הודעה מראש וללא כל חבות.

הודעה בדבר זכויות יוצרים

כל הדפים באתר מוגנים על פי Copyright © 2016 IMI Systems Ltd., כל הזכויות שמורות.

סקירה

אנו מודים לך על ביקורך באתר, תעש קבעה מספר כללי יסוד המיועדים להבטיח כי נוכל לשמור על אזור זה שימושי, מעניין ובטוח לשימוש לכל. תעש שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכללי יסוד אלו בכל עת, והנך מסכים כי בכל ביקור ב- IMIsystems.com תהייה כפוף לכללי היסוד העדכניים.
נשמח אם תשתף אותנו בהערותיך, או בכל שאלה שתרצה להפנות אלינו. אנו מבטיחים לקרוא את כל הדואר שתשלח אלינו, אך לא נוכל לענות לכל המיילים שנקבל. נא שים לב שלא נהיה אחראים לבחינה של רעיונות כלשהם לגבי עסקינו (כגון מוצרים או רעיונות פרסומיים), וכי לא תחול עלינו כל חבות בגין ביצועים דומים העשויים להופיע בתוכניותיה העתידיות של תעש. בנוסף, נא זכור כי תהיה אחראי לכל חומר אותו תגיש, וכי אתה, ולא תעש, תישא במלוא האחריות לגבי ההודעה, לרבות אמינותה, מקוריותה, וזכויות היוצרים שיחולו עליה. נא הימנע מגילוי סודות מסחריים או מידע מסווג אחר במסגרת הודעות שתשלח. כל וכלל הזכויות על החומרים והרעיונות שתגיש לנו בדרך זו ייחשבו כרכושה הבלעדי של תעש.

כללי

החומר הינו רכושה של תעש, אלא אם צוין אחרת במסמך זה, והינו מוגן, ללא הגבלה, בזכויות יוצרים ובחוקי סימנים מסחריים, ובמקרים מסוימים בחוקי פטנטים.
תעש מעניקה לך בזאת רישיון אישי, בלתי בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בלתי ניתן לרישוי-משנה ובלתי ניתן להעברה, להשתמש ולהציג, לשימוש שאינו מסחרי ואישי בלבד, עותק אחד מן החומר שאותו הורדת מהאתר, אלא אם נאמר אחרת במפורש באתר. הנך מסכים לכך שבעותק האמור של החומר יישמרו כל זכויות היוצרים, הוראות הסימון המסחרי והוראות נוספות, באותה צורה כפי שאלו הופיעו בחומר או באתר.
אתר זה כולל הודעות קנייניות ומידע בדבר זכויות יוצרים, אשר על הוראותיהם יש לשמור ואותם יש לקיים. אנא ראה מידע אודות "סימנים המסחריים" שלהלן לקבלת מידע נוסף.
אין לבצע כל העתקה, שכפול, פרסום חוזר, שינוי, העלאה, שידור, הפצה או שימוש של האתר וכל החומר הנכלל בו ליצירת עבודות נגזרות, ללא הסכמתה בכתב מראש של תעש, למעט כי תעש מעניקה לך זכויות בלתי בלעדיות, בלתי ניתנות להעברה, ומוגבלות, לגישה אל והצגה של דפי אינטרנט הנכללים באתר זה, על גבי מחשבך בלבד ולשימושך האישי והבלתי-מסחרי באתר זה. הרשאה זו תהיה מותנית באי שינוי החומר המוצג באתר על ידך ובשמירה על כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים ומידע קנייני אחרות, וכי הנך מקבל את כל התנאים, ההתניות וההוראות המצורפים לחומר, או כמפורט באופן אחר באתר זה.
אי-קיומם של התנאים, ההתניות וההוראות באתר זה על ידך יביא לסיום אוטומטי של כל הזכויות שהוענקו לך, ללא הודעה מראש, ויהיה עליך להשמיד מיד את כל העותקים או החומרים שהורדו על ידך ומצויים בחזקתך או תחת שליטתך. תעש לא תעניק לך זכויות כלשהן, בין אם מפורשות או מרומזות, או רישיונות, על פי זכויות פטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות או זכויות קניין רוחני כלשהן. ייאסר עליך לשקף חומר כלשהו מאתר זה או באמצעות כל מדיה אחרת.
אין להשתמש בקוד מחשב כלשהו, בתוכנת כריית נתונים כגון "רובוט", "בוט", "עכביש", "מגרד" או התקן אוטומטי אחר, או תוכנה, אלגוריתם או מתודולוגיה המכילים תהליכים או פונקציות דומים, לצורך ניטור או העתקה של דף כלשהו מדפי האתר, או חומר, נתונים או תכנים המצויים באתר, או שהגישה אליהם אפשרית דרך האתר. אין לבצע הורדה מסיבית של קבצים מהאתר; להשתמש בכוח העיבוד של האתר למטרות למעט כפי שהותר על פי מסמך זה, או להציף את האתר בתעבורה אלקטרונית המיועדת להאט או לעצור את פעולת האתר. אין לבצע כל פירוק, הידור לאחור, הנדוס לאחור או שינוי כלשהו בחומר. כל שימוש בלתי מורשה או אסור יחשוף את העבריין לתביעת חבות אזרחית או להליך פלילי על פי החוקים החלים.

כתבי ויתור מסוימים

הנך מבין ומסכים כי החומר המסופק להלן מוגש "כפי שהוא" (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, וכי השימוש בחומר הינו על פי שיקול דעתך בלבד ועל אחריותך. האחריות הבלעדית לכל נזק העלול להיגרם לרשת שלך, לתוכנה או למערכת המחשב שלך, וכל אובדן נתונים עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או בחומר תחול עליך בלבד.
אין כל הבטחה או אחריות לגבי נכונותו, עדכניותו או שלמותו של המידע המובא באתר, והמידע עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות הקלדה. תעש לא תישא בכל אחריות (ומתנערת במפורש מכל אחריות) לעדכון האתר לשם שמירה על עדכניות המידע או כדי להבטיח את דיוקו או שלמותו של כל מידע שמופיע. בהתאם לכך, עליך לוודא את הדיוק והשלמות של כל המידע המופיע באתר טרם קבלת החלטה כל שהיא באשר לשירותים, מוצרים או נושאים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.

זמינות גלובאלית
מידע המפורסם על ידי תעש ברשת האינטרנט העולמית עשוי להכיל מידע לגבי מוצרים, תכניות ושירותים של תעש, אשר לא פורסמו או שאינם זמינים במדינה שלך.

יחסים עסקיים
אתר זה עשוי לספק קישורים או התייחסויות לאתרים ולמשאבים שאינם של תעש. תעש אינה מתחייבת, ערבה או מחויבת באופן כלשהו באשר לאתרים או משאבים של גוף שלישי שאינם של תעש, אשר ההתייחסות, הגישה או הקישור אליהם מצויים באתר כלשהו של תעש. קישור אל אתר שאינו של תעש אין פירושו כי תעש מאשרת או תומכת בחומר או בשימוש באתר כאמור או בבעל האתר. בנוסף, אין תעש שותפה או אחראית לפעולות כלשהן אותן הנך עשוי לבצע תבצע מול גופים שלישיים, אף אם תלמד על קיומם של גופים אלה (או על קיומו של קישור אליהם) מהאתר. על כן הנך מכיר ומסכים כי תעש לא תהיה אחראית לזמינות של אתרים חיצוניים או משאבים חיצוניים כאמור, ולא תישא באחריות או בחבות באשר לכל חומר, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הזמינים במסגרת אתרים ומשאבים כאמור או מהם.
כאשר הנך ניגש אל אתר שאינו של תעש, לרבות אתר העשוי לכלול את הלוגו של תעש, שים לב כי אתר זה אינו תלוי בתעש, וכי לתעש אין כל שליטה על תכניו של אתר זה. יהיה עליך לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותכניות הרסניות אחרות כלשהן ולהגן על המידע שלך, כפי שתמצא לנכון.

קישור לאתר זה

כל הקישורים לאתר זה טעונים את אישורה בכתב של תעש, שאם לא כן הינם אסורים.

הגבלת חבות

בשום מקרה לא תישא תעש בחבות כלשהי כלפי גוף כלשהו , בגין נזקים ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים, מדגמיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא הקשורים לאתר זה נובעים ממנו, או בגין כל שימוש באתר זה, או בכל אתר או משאב אליו קיימים קישור או התייחסות באתר זה או אשר קיימת אליהם גישה ממנו, אך בגין שימוש או הורדה של או גישה אל כל חומר, מידע, מוצרים או שירותים, לרבות וללא הגבלה, כל אובדן הכנסה, שיבוש פעילות עסקית, אובדן חסכונות או אובדן של תכניות או נתונים אחרים, אף אם ניתנה לתעש התראה מפורשת אודות האפשרות להתרחשותם של נזקים כאמור. החרגת החבות והוויתור עליה יחולו על כל הסיבות לפעולה, בין אם על בסיס חוזה, כתב אחריות, עוולה או תיאוריות משפטיות אחרות כלשהן.
תנאים, התניות או הודעות נוספות או שונות עשויים לחול על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנה, ושירותים ספציפיים, המוצעים באמצעות אתר זה. במקרה של ניגוד או סתירה, ייגברו ההתניות או התנאים וההודעות הנוספות או השונות כאמור על תנאי השימוש. נא ראה את ההסכם או ההודעה החלים.

סימנים מסחריים

אינך רשאי לבצע כל העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, שינוי, יצירה של עבודות נגזרות, שידור, או לנצל בכל אופן שהוא כל חלק משירות זה, למעט כי הינך רשאי להוריד חומר משירות זה לשימושך האישי, לצורך שאינו מסחרי, כדלקמן: הינך רשאי להכין עותק אחד הניתן לקריאה במכונה, ו/או עותק מודפס אחד, אשר יוגבל למאמרים אקראיים בעלי עניין אישי בלבד.

כתב ויתור לגבי אחריות

אתר זה וכל המידע הנכלל בו מסופקים "כפי שהם" (As Is), ללא כל אחריות, בין במפורש או במרומז. חלה בזאת התנערות מפורשת מכל הערביות המרומזות, לרבות אך ללא הגבלה, כל אחריות מרומזת באשר לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי פגיעה בזכויות.