• en
  • he

אחריות תאגידית

בתעש מערכות יסודות וערכי האחריות התאגידית הם הרבה מעבר לנדרש בחוק ומהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהדרך בה אנו פועלים, עושים עסקים ומתייחסים לאחרים. האחריות התאגידית שלנו נתמכת ומונעת על ידי מערכת ערכים בלתי מתפשרת וגישת מנהיגות המשלבות תכניות ציות, נגישות, קהילה ובטיחות סביבה איכותיות ובלתי מתפשרות.

ציות

מטרת תוכנית הציות של תעש מערכות נועדה למנוע, במידת האפשר,
את מעורבות החברה או עובדיה בעבירת מתן שוחד לפקידי ציבור זרים.
במסגרת תוכנית הציות קיימת התייחסות לצדדים שלישיים לרבות סוכנים,
מתווכים, יועצים, נציגים, מפיצים, קבלנים, ספקים, קונסורציומים (מאגדים)
וצדדים נוספים ליוזמות משותפות.

קרא עוד

נגישות

במסגרת האחריות התאגידית שלה תעש מערכות גאה ליישם מדיניות נגישות בכל רבדי עשייתה,  לרבות בהנגשת תכני אתר האינטרנט של החברה בהתאם להנחיות מדריך WCAG 2.0 אשר נועד להנגיש את התוכן ברשת האינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות

ההמלצות להפיכת תוכן האינטרנט לנגיש יותר, ולהציע רמת נגישות AA באתר שלנו, נועדו לאפשר למגוון רחב יותר של אנשים בעלי מוגבלויות ולכל מי שמעוניין לבקר באתר שלנו יכולת שווה ליהנות מהמידע, השירותים והתוכן הזמינים עבור כל אחד באתר החברה.

קרא עוד

קהילה

תעש מערכות מעריכה ומוקירה את המחויבות של עובדיה אשר פרשו
לגמלאות לאחר שהקדישו שנים רבות מחייהם לחיזוקה וצמיחתה, ולכן
מקדישה משאבים רבים כדי לאפשר להם תהליך פרישה חלק ומכבד.

קרא עוד

בטיחות ואיכות הסביבה

תעש מערכות מחויבת להבטיח את בטיחות ושלום הציבור, עובדיה והבאים בשעריה ולהגן על איכות הסביבה, תוך עמידה קפדנית בכל החוקים והתקנות של מדינת ישראל ושל הקהילה בתוכה היא פועלת. מחויבות זו באה לידי ביטוי מפורט בנוהלי ובהוראות החברה בתחום הבטיחות ואיכות הסביבה.

קרא עוד